Utställning och hur går det till?

Nedan finner du lite information om de olika utställnings regler som gäller
för hundar samt hur dom blir prisbelönta. Dessutom några tips om vad du
bör tänka på innan du åker på utställning.

Till att börja med är det bra att man förstår skillnaderna mellan en officiell resp
inofficiell utställning samt nationell och internationell utställning.

Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten
från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK
och att det enbart är på officiella utställningar som din hund kan erövra giltiga
certifikat (cert) och  CK (championkvalité).

Så småningom kan dessa cert innebära att din hund erhåller ett nationellt championat, och
på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, kan du även
erhålla internationella certifikat (CACIB) som så småningom
kan ge din hund ett internationellt championat. Men dess regler gäller enbart på
officiella, nationella samt internationella utställningar.

Du kan läsa mer om skillnaderna under vinjetter som heter just ”skillnader mellan
officiella och inofficiella utställningar”
eller besök gärna Svenska Kennelklubben om du har några frågor eller funderingar.

Träningsutställningar var kan jag hitta dom?

Man kan beskriva den inofficiella utställningen som en ”träningsutställning”.
Dom är alldeles utmärkt att åka på om man tex. behöver träna ringträning med
sin hund. Själv går jag dit med mina valpar och unghundar för att ge dom träning.
Vad behöver jag veta för att anmäla mig till en utställning?
För det första är medlemskap i arrangerande klubb obligatorisk.(SKK)
(Undantaget är om du anmäler till en inofficiell utställning, då krävs inget medlemskap)

Det kan också vara bra att läsa igenomSKK Utställnings och championatbestämmelser
innan. Som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna och
i dessa finns även särbestämmelser för de olika raserna angivna
(det kan t ex finnas vissa regler för att få tävla om certifikat i vissa raser).
Bestämmelserna kan du hitta på SKK.se hemsida.

Observera att hund endast anmälas i en klass. Viktigt att notera är
också hundens ålder vid utställningen. Hund som ska anmälas t ex i
juniorklass måste ha fyllt 9 månader senast dagen före utställningens början.
Detta innebär att
hunden, vid en utställning som är exempelvis den 10-11 juni, måste ha fyllt 9
månader senast den 9 juni oavsett om den ska ställas ut den 10 eller 11.

Vad skall jag tänka på vad gäller klädsel och annat?

Den som visar hunden ska utgöra en diskret bakgrund och det är bra
att ha kläder som inte drar domarens uppmärksamhet från hunden
(undvik t ex långa, fladdrande kjolar eller rockar när du ska vara utomhus).
Hunden bör vara väl förberedd. Se till att du har ett bra koppel och halsband
som inte stör helhetsintrycket av hunden (inget flexikoppel!). Glöm naturligtvis inte
vaccinationsintyg, vattenskål och lite godis till hunden.

Vilken hund vinner? 
På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet.
I ras standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande
fel, t ex otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen
från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas 0 pris.

Rasstandarden bestäms av kennelklubben i rasens ursprungsland. Du kan läsa om

Bichon havanais rasstandard

Klassindelning på utställningar

Valpklass (är alltid inofficiell) 4-6 månader och 6-9 månader
Denna klass är endast öppen för hund som senast dagen före utställningens
början uppnått 4 månaders ålder men ej fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt
lovande valpar. I valpklass förekommer även 0 pris samt KEP. Bästa valp med Hp
tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. Inofficiell valpklass
4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar, men finns aldrig på
SKKs utställningar.

Juniorklass 9-15 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början
uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 15 månader. I denna klass tillämpas
kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i juniorklass.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande juniorer.
Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare
i bästa handhunds-/tikklass.

Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början
uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas
kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris skall tävla vidare i unghundskonkurrensklass.
Unghundskonkurrensklass (ukk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit
1:a pris i unghundsklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Hp kan tilldelas särskilt lovande unghund. Ck kan tilldelas hundar av
utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass
 15 månader – (bkl/jkl)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov
och är öppen för provmeriterad hund som senast dagen före utställningens
början uppnått 15 månaders ålder. Av särbestämmelserna i SKK
Utställnings- och Championatbestämmelser framgår för respektive grupp,
vilka raser som berörs och vilka provmeriter som krävs. I denna klass
tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris ska tävla vidare i bruks-/jaktklass
konkurrens.
Bruks- resp. jaktklass konkurrens (bkk/jkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit
1:a pris i bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i
bästa hanhunds-/tikklass.
Certifikat
För raser med krav på provmerit för certifikat utdelas certifikatet i denna klass.
Vilka raser det gäller framgår av SKK Utställnings- och Championatbestämmelser.
Certifikat kan tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att
tävla om certifikat. För vissa raser kan mer än ett cerifikat per kön utdelas.
Förhindrade att tävla om certifikat är hund, som erhållit för svenskt
utställningschampionat erforderliga certifikat men som saknar
de provmeriter som krävs för championatet.

Öppen klass 15månader – (ökl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens
början uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund som erhållit 1:a pris ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.
Öppen klass konkurrens, (ökk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit
1:a pris i öppen klass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska
tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass 15månader – (chkl)
Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat av
SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt
utställningschampionat får anmälas endast i championklass, eller om hunden
senast dagen före utställningens början uppnått 7 års ålder, endast i veteranklass.
I championklass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar
av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Observera: i championklass förekommer även 0 pris samt KEP.

Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början
uppnått 7 års ålder. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.
Hp kan tilldelas särskilt välbevarade veteraner. Ck kan tilldelas hundar av
utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med Ck eller Hp tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

Bäst i Rasen och Bäst i Motsatt kön – BIR och BIM

Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa
hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i Rasen (BIR)
och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare
i finaltävlingarna om Bäst i Gruppen (BIG).

Finaltävlingar

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i
Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om bästa valp,
veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling.

BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. De fem bästa hundarna
inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i Gruppen.
BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens
vackraste hund – BEST IN SHOW.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter
sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan
hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar.

När kvalitetsbedömning tillämpas
kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser. Hanhundar och tikar bedöms var för sig.
• 1:a pris
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och
vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett
mycket gott avelsresultat.
• 2:a pris
En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer
framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.
• 3:e pris
En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art
än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.
• 0 pris ska tilldelas hund som:
a) är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i
rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens
hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/
användningsområde.
c) är kryptorchid
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hunden
kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att
närma sig hunden på naturlig väg. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas
enligt rasstandardens krav.
Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
• KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker
uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej
prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i
uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament)
eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla
en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av
kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund pga skada visa upp sig så illa,
att dess rörelser är svårbedömda.
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes
placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv.
I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:

• Hp
Särskilt lovande valp, junior eller unghund samt särskilt väl bevarad
veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass
ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

• Ck
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

• Certifikat
Certifikat kan tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att
tävla om certifikat. OBS! Flera raser har särbestämmelser för certifikat, t.ex
hos vissa raser kan mer än ett certifikat per kön delas ut.

• CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté)
Vid internationella utställningar skall hanhund och tik var för sig tävla om
internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan
tilldelas bäst placerad hund, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass,
som är berättigad att tävla om CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast
placerad hund i klassen, som är berättigad att tävla om CACIB.

Förhindrade att tävla om CACIB är:
* hund som anmälts till junior- eller veteranklass
Flera raser har särbestämmelser för CACIB, för mer information besök SKK.se.

Andra förkortningar som kan förekomma i utställningskatalogen är:
C anger att hunden skall erövra ytterligare ett cert för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om certifikat

 

Prisbeteckningar – band och kokarder vid officiella utställningar

1:a pris röd
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris grön
Hp lila
Certifikat/cert blå/gul
Ck rosa
Championat (Ch) röd/grön
Junior Handling gul/lila
Lydnadsklass svart/röd/gul
Agility blå/vit/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG orange
BIR (Bäst i rasen) röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIG-1 (bäst i gruppen) röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIG-reserv orange
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
BIS-reserv orange/vit

Olika titlar på hundarna 

ACh / ÖstrCh österrikisk champion
AMCh / USACh amerikansk champion
AP arbetsprov för sennenhundar
AUSTCh australisk champion
BelgCh belgisk champion
BeneluxCh benelux champion
BHP I-III brukshundprov
BSP I-II brukshundprov spår
CANCh kanadensisk champion
DKBCh dansk brukschampion
DKJCh dansk jaktchampion
DKLCh dansk lydnadschampion
DKUCh dansk utställningschampion
EUW FCI Europavinnare
FINUCh / SFUCh finsk utställningschampion
FINV finsk vinnare
FrCh fransk champion
GBCh engelsk champion
GBShCh engelsk utställningschampion
GK VALLH PR godkänt vallhundprov vid lokalprov
HollCh holländsk champion
IntAgCh internationellt agilitychampionat
IntBCh internationell bruksprovschampion
IntJCh internationell jaktprovschampion
IntLCCh internationell lure coursing championat
IntLCh internationellt lydnadschampionat
IntUCh internationell utställningschampion
IPO I-III internationell prövningsordning (för brukshundar)
IRLCh irländsk champion
ItCh italiensk champion
JEUW FCI Junior Europavinnare
JugCh jugoslavisk champion
JWW FCI Junior Världsvinnare
KBHV köpenhamnsvinnare
KORAD avelskorad (mental och exteriör del)
LP I-III, ELIT lydnadsdiplom, klass I-III resp. elit
LuxCh luxemburg champion
MonacoCh monaco champion
NAgCh norskt agilitychampionat
NBCh norskt bruksprovschampionat
NJCh norsk jaktchampion
NLCh norskt lydnadschampionat
NordAgCh nordiskt agilitychampionat
NordBCh nordisk bruksprovschampion
NordJCJ nordisk jaktprovschampion
NordLCh nordiskt lydnadschampionat
NordUCh nordisk utställningschampion
NordV nordisk vinnare
NUCh norsk utställningschampion
NV norsk vinnare
PDP godkänt polarhunddragprov för samojedhund
PH polishundsbeteckning
PolskCh polsk champion
PORTCh portugisisk champion
RR rådjursren
SAgCh svensk agilitychampion
SBCh svenskt bruksprovschampionat
SCHH I-III skyddshundsbeteckning
SchwCh schweizisk champion
S(Drag)Ch svenskt dragprovschampionat
SFUCh / FINUCh finsk utställningschampion
SJCh svenskt jaktchampionat
SJ(d)Ch svenskt jaktchampionat, drevprov som provmerit
SJ(g)Ch svenskt jaktchampionat, grythundsprov som provmerit
SLCCh svenskt lure coursing championat
SLCh svensk lydnadschampion
SpaCh spansk champion
S(polar)Ch svenskt polarhundschampionat
SSpCh svenskt spårprovschampionat
SUCh svensk utställningschampion
SU(d)Ch svensk utställningschampion, drevprov som provmerit
SU(g)Ch svensk utställningschampion, grytanlagsprov som provmerit
SU(kov)Ch svensk utställningschampion, grytkaraktärsprov samt
godkänt anslagsprov på viltspår som provmerit
SU(v)Ch svensk utställningschampion, viltspårprov som provmerit
SV svensk vinnare
S(Vall)Ch svenskt vallhundschampionat
S(vall-f)Ch svenskt vallhundschampionat, får
S(vall-n)Ch svenskt vallhundschampionat, nöt
SVCh svenskt viltspårchampionat
S(VP)Ch svenskt vattenprovsschampionat, endast för newfoundlandshund
TjeckCh tjeckisk champion
TJH godkänt Tjänstehundcertifikat — bevakning-/räddningshund
TyskCh tysk champion
UngCh ungersk champion
USACh / AMCh amerikansk champion
WW FCI Världsvinnare
ÖstrCh / ACh österrikisk champion

 

Sist men inte minst – ”lycka till i ringen.

/Madeleine Stiernstedt